Ana Sayfa
Ana Sayfa
Hakkımızda
Vekalet Örnekleri
Çalışma Alanlarımız
Yaşadıklarımız
Fotoğraflarımız
İletişim
Soyadınız 
Şifreniz 
 

Adres: İnönü cad no:49 Bıçakçı apt kat:6 D:12  ( İngbank ve Türkiye Finans üstü) Merkez/ Malatya
Telefon :0.422.324 81 81
Fax :0.422.324 81 81
Gsm :0.532.343 00 44
Mail: avukat@tanerozhan.av.tr

 

 

UYAP ÜZERİNDEN MESAİ SAATİ DIŞINDA VERİLEN DİLEKÇENİN GEÇERLİ OLDUĞU | Av. Taner Özhan
Ana Sayfa / UYAP ÜZERİNDEN MESAİ SAATİ DIŞINDA VERİLEN DİLEKÇENİN GEÇERLİ OLDUĞU

T.C
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2018/11753 
KARAR NO:2018/14339
KARAR TARİHİ:25.06.2018 
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Vesayet


Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.KARAR


Taraflar arasında görülen 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 406. maddesine dayalı vesayet davasında yapılan yargılama sonunda, Mahkemece ret karar verilmiş olup, hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairemizin 25.01.2018 gün ve 2017/15087 Esas, 2018/1442 Karar sayılı ilamı ile de temyiz süresinin geçtiğinden bahisle reddine karar verilmiş, davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuş, Dairemizin 02.05.2018 gün ve 2018/9315 Esas, 2018/11954 Karar sayılı ilamı ile de karara karşı karar düzeltme yolunun kapalı olduğu gerekçesiyle talep reddedilmiştir. Bu kez davacı vekilince sunulan ve Dairemizce maddi hata düzeltim talebi olarak değerlendirilen 11.06.2018 tarihli dilekçe üzerine yeniden yapılan inceleme sonucunda;

Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; gerekçeli kararın davacı vekiline 09.08.2017 tarihinde tebliğ edildiği, davacı vekilince UYAP ortamında gönderilen temyiz dilekçesinin oluşturulma tarihinin 16.08.2017, havale ve onaylanma tarihlerinin ise 24.08.2017 olduğu, Mahkemesince düzenlenen 12.03.2018 tarihli tutanak ile davacı vekilinin 16.08.2017 tarihinde UYAP üzerinden temyiz dilekçesi gönderdiği, fakat mahkemece sehven ilgili belgelere temyiz tarihinin 24.08.2017 olarak yazıldığının tespit edildiği anlaşılmaktadır.

6 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik"in Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Yazı İşleri Hizmetleri Kanun Yoluna Başvuru işlemleri başlığı altında yer alan 68. maddesinin 8. bendinde "Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kişi temsilcilerinin UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçeleri gönderebilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Gerçek ve tüzel kişiler elektronik ortamda yapacakları kanun yolu başvurusunun harcını elektronik ortamda bölge adliye mahkemesi veznesinin bağlı olduğu banka hesabına aktarırlar. Bu işlemlerin kredi kartı gibi ödeme araçları ile yapılması sağlanabilir. Kanun yolu başvurusu, dilekçenin UYAP üzerinden mahkeme ekranlarına düştüğü tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir alındı belgesi oluşturulur.", 9. bendinde "Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile kanun yolu başvuru dilekçesi gönderilebilir. Bu işler için ayrıca elle atılmış imzalı belge istenmez. Avukatların UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçesi gönderebilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Kanun yolu harçları avukat tarafından elektronik ortamda mahkeme veznesi hesabına aktarılır. Bu işlemlerin Barokart veya kredi kartı gibi ödeme araçları ile yapılması sağlanabilir. Kanun yolu başvurusu, dilekçenin UYAP üzerinden mahkeme ekranlarına düştüğü tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir alındı belgesi oluşturulur.", 10. bendinde de "Elektronik ortamda kanun yolu başvurusu saat 00:00’a kadar yapılabilir." hükümleri mevcuttur.

Yukarıya alınan düzenlemeler ve yapılan açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde; davacı vekiline gerekçeli karar 09.08.2017 tarihinde tebliğ edilmiş ve temyiz dilekçesi UYAP ortamında 16.08.2017 tarihinde oluşturularak gönderildiğine göre, kararın 8 günlük yasal süre içerisinde temyiz edildiğinin kabulü gerektiğinden; davacı vekilinin maddi hata düzeltim talebi kabul edilerek, Dairemizin 25.01.2018 gün ve 2017/15087 Esas, 2018/1442 Karar ve 02.05.2018 gün ve 2018/9315 Esas, 2018/11954 Karar sayılı ilamlarının KALDIRILMASINA karar verilmiştir.
 

Dosyanın yeniden yapılan temyiz incelemesi sonucunda, gereği düşünüldü:

SONUÇ: Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına, Mahkemece bozma gereklerine uygun biçimde hüküm verildiğine göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile Usul ve Kanuna uygun bulunan yerel mahkeme hükmünün ONANMASINA, HUMK'nun 440/III-1, 2, 3 ve 4. bentleri gereğince ilama karşı karar düzeltme yolu kapalı bulunduğuna, 25.06.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Ana Sayfa | Ana Sayfa| Hakkımızda| Vekalet Örnekleri| Çalışma Alanlarımız| Yaşadıklarımız| Fotoğraflarımız| İletişim Av. Taner ÖZHAN
 Her Hakkı Saklıdır © 2010
 
Yazılım ve Tasarım 3w internet teknolojileri